KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SG TEKNOLOJİK ULAŞIM ARAÇLARI BİLİŞİM SAN.VE TİC.A.Ş. (“MOBI”) tarafından MOBI’ nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak MOBI müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

MOBI, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla saklayıp işleyebilecektir.

MOBI Tarafından İşlenecek Kişisel Veriler

Bu Aydınlatma Metninde kullanılan “kişisel veriler” ifadesi; size ilişkin ve de sizi doğrudan veya elimizde olabilecek diğer veriler ile birlikte tanımamızı sağlayacak verileri ifade etmektedir. Bu verileri MOBI uygulamasına kayıt olduğunuz an, uygulamayı kullanmınız esnasında ve/veya sizin ile iletişime geçtiğimizde doğrudan sizden temin ediyor ve otomatik yollarla işliyoruz. Bu şekilde temin ettiğimiz bilgiler aşağıdaki gibidir.

• ADINIZ VE ILETIŞIM VERILERINIZ (unvan, ad, soyadı, diğer isimler, posta adresi, e-posta adresi, telefon numaraları)

• DOĞUM TARIHINIZ

• MOBI’ den aldığınız hizmetler ve belirli hizmetlere yönelik tercihlerinize dair veriler

• KONUM BILGISI (Hizmetin kullanımı sırasında elde edilecek GPS verisi gibi konumunuza ilişkin veriler)

• BIZIMLE ILETIŞIME GEÇTIĞINIZ ARAÇLAR (örneğin, e-posta, mektup, arama veya sosyal medyada gönderi ve mesajlar) Web sitemizi veya mobil uygulamamızı nasıl kullandığınıza dair veriler.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı nedir?

MOBI, veri sorumlusu sıfatıyla; uygulamamız üzerinden sizlere hizmet sağlamak, kampanya ve fırsatlar hakkında tarafınızı bilgilendirmek, uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda tarafınızı bilgilendirmek; öneri, şikayet ve sorunlarınızı kayıt altına alabilmek, acil durumlarda size yardımcı olabilmek, hizmetin özelleştirilmesi, hizmetin iyileştirilmesi, tanıtım faaliyetleri ve memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, hizmetin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit edebilmek, destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası , kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası MOBI’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, çalışan ve tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi amacıyla kişisel verilerinizi toplar, işler ve gerektiğinde aktarırız.

Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarabiliriz ?

MOBI tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi nedir?

Kişisel verileriniz MOBI tarafından uygulama, e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, MOBI’ nin erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplaMnmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6 maddelerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Ne kadar Süreyle Saklıyoruz?

Ödeme verileri 10 yıl boyunca veya vergi denetimi kapanana kadar elde tutulacaktır (hangisi daha sonra gelirse). MOBI, kendisi ile aktif olduğunuz süre boyunca kişisel verilerinizi kullanabilir MOBI ile ilişiğinizi kestikten sonra kişisel verilerinizi ne kadar süre elde tutacağımıza karar verirken elimizdeki mevcut yükümlülükleri (verileri muhasebe için elde tutma gibi) veya herhangi bir kanuni hak talebinde bulunmak veya bunu savunmak için verilen süreyi göz önünde bulundururuz. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etmeniz durumunda bunları yapmayı durduracağız. Kişisel verileriniz, işleme amacımız sona erdiğinde kanunda saklamamız için bir yükümlülüğümüz bulunmadığı takdirde silinecek,yok edilecek ve bazı durumlarda da anonim hale getirilecektir.

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Bu Aydınlatma Metnine dair herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya isteğiniz varsa lütfen başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte "Akşemsettin Mh.Fatih Bulv. Altıntaş Sk.No:2/A, Sultanbeyli" adresine ıslak imzalı olarak; ya da destek@mobiscooters.com adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yapılabilecek Değişiklikler

MOBI, burada düzenlenen hususlarda her zaman değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler web sitemiz ve/veya MOBIuygulaması üzerinden yayınlanacaktır.

Sorumluluklar

HATIRLATMALAR

Image

Mobi'yi Kullanırken;

Mobi Bilgilendirme Jan 18, 2019

Mobi yi kullanabilmek için 18 yaşından büyük olman gerekir ! Mobi uygulamasını APP STORE'dan veya GOOGLE PLAY'den akıllı telefonuna indirip kullanmaya başlamadan önce, mutlaka kullanım şartlarını dikkatlice okuyup onay vermeli ve hesabını oluşturmalısın ! Aksi taktirde uygulamayı ve hizmetleri kullanamazsın. Mobi yi kullanırken mutlaka kullanım şartlarına uymalısın! Aksi taktirde kullanım şartlarında yazılı olan cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilirsin.

Image

Haritada Tanımlı Bölgede Kal

Mobi Bilgilendirme Jan 18, 2019

Mobi yi uygulama ekranında belirtilmiş olan tanımlı bölge içinde kullanmalısın, tanımlı bölge dışına çıkarsan mobi kendisini kilitleyecektir. Böyle bir durumda herhangi bir cezayla karşılaşmamak için derhal tanımlı bölge içine dönmelisin! Mobi ile sürüş yaparken mutlaka trafik kurallarına uymalı, yaya yollarını kullanmamalısın. Alkollüylen asla sürüş yapmamalısın!

Image

Unutma ! Mobi tek kişilik bir araçtır.

Mobi Bilgilendirme Jan 18, 2019

Bu durum kendin ve çevrendekiler için büyük risk yaratır. Sürüşü bitirmek istediğinde mobi yi park ederken daima umuma açık bir alana, trafiği ve yayaları engellemeyecek dik bir şekilde kilitlenmiş, çevredekilere herhangi bir rahatsızlık vermeyecek şekilde park et.Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir,lütfen gereken kurallara uyalım.

Bize ulaşın

İLETİŞİM

Soru ve Önerileriniz için;